Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Transference Century s.r.o.

IČO: 07676204, se sídlem Moravská 1622/36, Staré Město, 120 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305275 (dále také jen „Zhotovitel“ nebo „Transference Century s.r.o.“)

účinné od 01.01.2023

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Transference Century s.r.o. (dále také jen „Všeobecné obchodní podmínky“ nebo „Podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále také jen „Smlouva“), která je uzavřena mezi společností Transference Century s.r.o. jako Zhotovitelem a Objednatelem uvedeným ve Smlouvě (dále také jen „Objednatel“) a jejímž předmětem je provedení Díla uvedeného ve Smlouvě (dále také jen „Dílo“).
 3. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele (dále také jen „Smluvní strany“) ze Smlouvy o dílo.
 4. Kontaktní údaje Zhotovitele jsou uvedeny na internetových stránkách Zhotovitele na adrese www.transference.cz.

 

 1. Zhotovení Díla zahrnuje
 2. Přípravu a podání „Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě“ příslušnému distributorovi elektrické energie, pokud je to k realizaci Díla potřebné, a jestliže k tomuto bude udělena Objednatelem Zhotoviteli plná moc; včetně všech nezbytných kroků potřebných k získání 4Q elektroměru.
 3. Dodání veškerých montážních prací, komponentů a materiálů nutných k řádnému provedení Díla.
 4. Provedení zkoušky funkčnosti Díla.
 5. Provedení Elektrorevize Díla.
 6. Vyřízení licence ERÚ.

 

III. Zhotovení Díla nezahrnuje

 1. Registraci Objednatele u Operátora trhu (dále jen „OTE“).

 

 1. Způsob provádění Díla
 2. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu a za podmínek stanovených v Nabídce Zhotovitele, v souladu s platnými právními předpisy a s příslušnými technickými normami (ČSN, EN).
 3. Zhotovitel se zavazuje práce na Díle provádět v souladu s bezpečnostními, protipožárními předpisy a předpisy na ochranu životního prostředí.
 4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péčí ve lhůtě a na místě odsouhlasené v Nabídce zhotovitele.

 

 1. Místo plnění
 2. Objednatel předá Zhotoviteli na základě jeho výzvy místo provádění Díla (dále také jen „Místo plnění“).
 3. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli v Místě plnění možnost využití sociálního zařízení a elektrické energie v rozsahu požadovaném Zhotovitelem. Náklady s odběrem vody a elektrické energie nese Objednatel.
 4. Objednatel je povinen před zahájením provádění Díla sdělit Zhotoviteli veškeré informace o stavu místa a stavby, které jsou významné pro provedení Díla a jeho kvalitu, zejména o stavu elektroinstalace stavby, na které se Dílo provádí, stavu jejího zdiva, střechy a dalších potřebných prostor a dále informace z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. V případě, že v průběhu provádění Díla bude zjištěno, že Objednatel nesdělil Zhotoviteli informace uvedené v tomto bodě, budou přičteny důsledky situace vzniklé z neznalosti těchto informací Zhotovitelem k tíži Objednatele a Zhotovitel nenese odpovědnost za vzniklé prodlení při provádění Díla.
 5. Objednatel je povinen pro hladký průběh provádění Díla dodržet tyto podmínky:
 6. a) domovní rozvaděč je osazen jističi a propojen s distribuční sítí, v případě novostavby doporučujeme konzultaci s technickým pracovníkem Zhotovitele;
 7. b) místo k osazení komponentů na zeď je připraveno k instalaci, na umístění jednoho bateriového setu doporučujeme vyčleněný prostor o rozměru 1,5 m x 1,5 m;
 8. c) zajistit dostatečný prostor pro umístění střídače/střídačů popsané v technickém manuálu střídače;
 9. d) pokud dojde před instalací ke změně střešní krytiny, je nutné tuto skutečnost neprodleně oznámit Zhotoviteli a dodat nové fotografie střechy, včetně krytiny;
 10. e) zajistit dostatečný WIFI signál v místě umístění střídače se šifrováním WPA/WPA2-PSK, případné zesílení signálu Zhotovitelem je součástí víceprací, viz. Ceník víceprací;
 11. f) elektroměrový rozvaděč má dostatek prostoru pro montáž 4Q elektroměru a krizového HDO, úpravy lze zadat Zhotoviteli za příplatek, viz. Ceník víceprací;
 12. g) v případě, kdy Objednatel nesouhlasí s uložením kabeláže do bílé lišty, je povinen připravit zeď na zapravení na vlastní náklady, případně může využít nabídky Zhotovitele, viz. Ceník víceprací;
 13. h) umožnit parkování pro Zhotovitele při instalaci FVE na pozemku Objednatele.
 14. Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli místo pro uložení materiálu (komponentů) v době výstavby FVE zabezpečené proti poškození, zničení, krádeži nebo vandalismu. Zhotovitel po dobu uložení materiálu dle předchozí věty nezodpovídá za jeho kvalitu.
 15. Pokud není Místo plnění nebo přístup k Místu plnění uzpůsoben pro zahájení a provádění Díla, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně informovat, posouvá se termín zhotovení Díla o dobu, než bude Místo plnění nebo přístup k němu uzpůsoben pro zahájení provádění Díla.
 16. Jestliže Zhotovitel při provádění Díla narazí na překážky nebo fyzické podmínky, které ani jako zkušený Zhotovitel nemohl přiměřeně předvídat, a jestliže je Zhotovitel toho názoru, že v důsledku těchto okolností mu vzniknou dodatečné náklady a/nebo bude nutné prodloužit dobu provádění Díla, je povinen o tom uvědomit Objednatele. V oznámení Zhotovitele musí být uvedena povaha překážek a/nebo fyzických podmínek, s vysvětlením jejich předpokládaného dopadu, popis opatření, která podnikl nebo hodlá podniknout, jakož i rozsah předpokládaného zpoždění nebo narušení realizace prací.

 

 1. Termíny a jejich plnění
 2. Termín zahájení:
 3. a) Zhotovitel zahájí provádění Díla do 14 pracovních dnů od přijetí první zálohové platby od Objednatele, pokud ve Smlouvě není výslovně sjednáno zahájení provádění Díla v jiném okamžiku.
 4. b) Za zahájení prací se považuje podání Žádosti o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě.
 5. c) Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup na Místo plnění ke Zhotovitelem požadovanému dni zahájení prací.
 6. d) Zhotovitel zašle před zahájením Díla schéma rozložení fotovoltaických panelů na střeše objektu k odsouhlasení Objednateli.
 7. Termín provedení:
 8. a) Zhotovitel je povinen Dílo provést a předat Objednateli v termínu sjednaném v Nabídce Zhotovitele.
 9. b) Pokud ze Smlouvy, případně z projektové dokumentace stavby, je-li potřebná pro provedení Díla nebo jiného závazného zadání Objednatele, vyplývá, že Dílo má být provedeno v jednotlivých dílčích etapách nebo po jednotlivých dílčích celcích, pak jednotlivé etapy nebo celky je Zhotovitel povinen provést a předat Objednateli ve sjednaných termínech.
 10. c) Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit nebo jednotlivou etapu provádění Díla i před sjednaným termínem dokončení a Objednatel je povinen dříve dokončené Dílo nebo jednotlivou etapu nebo celek provádění Díla převzít.
 11. Prodloužení termínu provedení Díla:

3.1  Zhotovitel je oprávněn přiměřeně prodloužit termín provedení Díla v případě zpoždění či očekávaného zpoždění plnění Smlouvy, pokud bylo provádění Díla opožděno z některého z níže uvedených důvodů:

 1. a) byla dohodnuta změna nebo jiná významná odchylka v kvantitě nebo specifikaci kterékoliv položky Díla zahrnuté ve Smlouvě, za předpokladu, že požadavek na změnu kvantity vznese Objednatel až po uhrazení první zálohové platby;
 2. b) nepředvídatelné klimatické podmínky v Místě plnění;
 3. c) nepředvídatelný nedostatek pracovníků nebo zboží a věcí určených k provedení Díla způsobený zejména epidemií (například koronavirus), změnami v zákonech, občanské nepokoje, nebo kroky výkonné moci, jakož i jinými okolnostmi, které nemohl Zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré možné péče, toto prodloužení ze strany Zhotovitele je možné maximálně 2x po dobu 30 kalendářních dnů;
 4. d) zdržení způsobené orgány státní správy, samosprávy nebo lokálním distributorem elektrické energie;
 5. e) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné Objednateli nebo jakékoliv třetí osobě odlišné (například překopání příjezdové cesty sousedem) od Zhotovitele;
 6. f) zpoždění má důvod v okolnostech, které nemohl Zhotovitel předvídat ani při vynaložení veškeré přiměřené péče (vyšší moc);
 7. g) v případě, že dojde k přerušení provádění Díla na základě důvodů na straně Objednatele, a Objednatel tuto skutečnost nesdělí písemnou formou (dopis, email) Zhotoviteli nejpozději 3 dny před termínem montáže, posouvá se termín provedení Díla o počet dnů, po které tato překážka na straně Objednatele trvá, Objednatel je povinen uhradit vícenáklady související s takovým přerušením provádění Díla;
 8. h) v případě, že dojde po podpisu Smlouvy o dílo ke změně připojovacích podmínek do distribuční sítě, prodlužuje se termín provedení Díla o 30 kalendářních dnů, o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 3 pracovní dny od chvíle, kdy tato skutečnost byla zveřejněna distributorem el. Energie;
 9. i) v případě nedodržení splatností Zhotovitelových faktur se termín dokončení Díla posouvá o počet dnů, o které se Objednatel opozdil s úhradou.

3.2   Jestliže se Zhotovitel domnívá, že má na základě důvodů uvedených v bodech a) až f) odstavce 1 tohoto článku výše nárok na prodloužení lhůty pro dokončení Díla, oznámí to písemně Objednateli bez zbytečného odkladu; v oznámení uvede důvody a předpokládanou délku prodloužení termínu provedení Díla nebo jeho jednotlivých etap nebo celků, za písemnou formu se považuje i sdělení v rámci e-mailové komunikace.

3.3   Pokud dojde k prodloužení termínu zhotovení Díla z důvodů uvedených v bodech a) až i) odstavce 1 tohoto článku výše, nemá Objednatel nárok na uplatnění náhrady škody.

3.4   Pokud nastaly okolnosti bránící provedení Díla, které nezapříčinil ani Objednatel, ani Zhotovitel, a trvají po dobu 180 dnů a více, má každá Smluvní strana nárok na písemné podání výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně s 30denní výpovědní lhůtou za účelem ukončení Smlouvy. V tomto případě si Smluvní strany vrátí vzájemně poskytnutá plnění.

 

VII. Součinnost Objednatele a poskytnutí informací

 1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost ke splnění Smlouvy a provedení Díla. Objednatel se zavazuje zejména:
 2. a) poskytnout Zhotoviteli součinnost při jednání s dotčenými úřady, distributorem elektrické energie, Ministerstvem životního prostředí;
 3. b) zmocnit Zhotovitele na základě písemné plné moci k jednání se třetími stranami, bude-li to ke splnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy nezbytné či vhodné;
 4. c) zajistit Zhotoviteli přístup na Místo plnění po celou dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem.

 

 1. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytnutí součinnosti z jeho strany je nezbytné pro splnění povinností ze strany Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, a že v případě neposkytnutí takové součinnosti není Zhotovitel povinen splnit povinnosti, ke kterým součinnost Objednatele nebyla poskytnuta. Objednatel bere na vědomí, že jednotlivé neposkytnutí součinnosti může mít za následek nesplnění, nebo oddálení jiné povinnosti Zhotovitele a na Zhotoviteli nelze neposkytnutím součinnosti Objednatele uplatňovat jakoukoli náhradu škody, která v souvislosti s tímto jednáním Objednateli vznikla.
 2. Objednatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zhotovitel i přes nedostatek součinnosti ze strany Objednatele splní své závazky, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli náklady vzniklé v této souvislosti a Objednatel je povinen je Zhotoviteli na jeho výzvu uhradit. Termín pro zhotovení a předání Díla se prodlužuje o dobu, po kterou Objednatel neposkytoval Zhotoviteli potřebnou součinnost.
 3. Má-li Objednatel za to, že nastaly okolnosti, které mohou mít vliv na plnění jeho součinnosti, neprodleně tuto skutečnost oznámí Zhotoviteli, přičemž uvede podrobnosti o povaze, pravděpodobném trvání a pravděpodobných následcích takových okolností.
 4. Objednatel bere na vědomí, že instalací FVE v Místě plnění, mohlo dojít ke změně poměrů na střeše nemovitosti v Místě plnění a v této souvislosti je potřebné provést vyhodnocení této změny ve vztahu k jímací soustavě (hromosvod a jeho příslušenství) příslušným odborníkem a provést případně úpravy této jímací soustavy. Objednatel bere na vědomí, že vyhodnocení stavu jímací soustavy na nemovitosti, kde provedena instalace FVE, stejně jako potřeba jejich případných úprav není součástí Díla a Objednatel si musí tyto činnosti zajistit samostatně a na své náklady, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Objednatel bere tímto na vědomí, že registrace u OTE není součástí Díla ve smyslu čl. III. Smlouvy, přičemž tuto je povinen si do 30 dní od obdržení licence od ERÚ ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), vyřídit sám.

 

VIII. Dokončení a předání Díla

 1. Závazek Zhotovitele provést řádně Dílo je splněn okamžikem splnění podmínek uvedených v článku II těchto VOP.
 2. Po nainstalování FVE bude Objednateli předán k podpisu Dodací list s rozpisem dodaných komponentů.
 3. Zhotovitel zajistí Elektrorevizi Díla do 20 pracovních dnů od podepsání Dodacího listu.
 4. Po předvedení a předání nainstalované FVE sepíší Smluvní strany Předávací protokol.
 5. V případě, že FVE v okamžiku předání vykazuje vady anebo nedodělky, které nebrání jejímu užívání a FVE je schopná provozu, zaznamenají se tyto vady a nedodělky na FVE do Předávacího protokolu. Zhotovitel je povinen případné vady a nedodělky odstranit do 30 kalendářních dnů od podpisu Předávacího protokolu.
 6. Pokud Objednatel odmítne FVE převzít, i přestože byla FVE schopna provozu a nevykazuje vady a nedodělky, má se za to, že FVE byla řádně dokončena, a že došlo k převzetí FVE Objednatelem. Nepřevzetí FVE znemožňuje Zhotoviteli dokončit celý rozsah Díla.
 7. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou pokutu ze strany distributora elektrické energie v případě neoprávněného spuštění FVE Objednatelem, tzn. zejména v případě, že dojde ke spuštění před vydáním Potvrzení o prvním paralelním připojení do distribuční soustavy.

 

 1. Platební podmínky

Cena Díla:

 1. Celková cena Díla je výslovně sjednána ve Smlouvě (dále jen „Cena díla“).
 2. Příplatkové možnosti jsou uvedeny v Ceníku víceprací (dále jen „Ceník víceprací“).

 

Úhrada Ceny Díla:

 1. Cena díla je hrazena po částech, tak jak je uvedeno v Nabídce Zhotovitele.
 2. Lhůta splatnosti zálohové faktury nebo faktury daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení, pokud na příslušném dokladu není uvedeno jinak.
 3. Pokud je peněžité plnění hrazeno bezhotovostně, je povinnost Objednatele uhradit příslušnou částku Zhotoviteli splněna dnem připsání předmětné částky na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený ve faktuře.
 4. Pro případ prodlení Objednatele s úhradou Zhotovitelových faktur na úhradu Celkové ceny díla anebo Zálohových faktur se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Po dobu prodlení Objednatele se zaplacením Celkové ceny Díla anebo její části je Zhotovitel oprávněn pozastavit provádění Díla.
 5. Dílo je až do úplného zaplacení Celkové ceny Díla ve vlastnictví Zhotovitele.
 6. Veškeré vícepráce nutné k dokončení instalace, které vzniknou jako nový požadavek nad rámec Smlouvy o dílo, VOP a Nabídky, budou s objednatelem písemně odsouhlaseny předem.

 

 1. Odpovědnost za vady, záruky a reklamace, škody

Vady a záruky FVE:

 1. Zhotovitel odpovídá za to, že FVE bude provedena podle podmínek Smlouvy a bude mít dohodnuté parametry. Zhotovitel odpovídá za vady, které FVE měla v okamžiku předání a převzetí.
 2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na jednotlivé části FVE, které mají stanovenou záruční dobu záručním listem vystaveným ze strany třetích osob – dodavatelů a/nebo výrobců takových částí anebo jak jsou specifikovány v Nabídce (dále také jen „Záruka“). Na ostatní části FVE, ke kterým takové záruční listy poskytnuty nejsou, stejně jako na FVE jako celek, se vztahuje výlučně zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 3. Záruční doba Objednateli začíná od provedené revize Zhotovitelem nebo od podepsání předávacího protokolu.
 4. Záruka ani možnost reklamace FVE nebo jejích částí se nevztahuje na vady a poškození způsobené zejména:
 5. a) běžným opotřebením způsobeným obvyklým používáním;
 6. b) mechanickým poškozením;
 7. c) chybnou a neodbornou manipulací s FVE nebo částí jinou osobou než Zhotovitelem;
 8. d) nevhodným používáním FVE, vedlo-li k jeho poškození;
 9. e) působením třetích osob s výjimkou zásahů schválených Zhotovitelem;
 10. f) živelnou pohromou či jinou vnější událostí;
 11. g) provedením servisního zásahu na FVE nebo části FVE bez výslovného písemného souhlasu Zhotovitele třetí stranou nebo Objednatelem;
 12. h) vady u FVE, jejíž cena byla sjednána jako nižší s ohledem na ty vady, pro které byla nižší cena Díla sjednána;
 13. i) poškozením záruční plomby na jakékoli části FVE dodané Zhotovitelem. V tomto případě se nebude jednat o reklamaci, ale o placený servisní zásah.
 14. Hodnoty, parametry a konkrétní provedení částí FVE se mohou lišit oproti hodnotám deklarovaným v Nabídce, pokud taková odchylka nemá vliv na výkon a účel FVE. Zhotovitel si vyhrazuje právo na změnu barevného provedení částí FVE. Barevné odlišnosti křemíkových destiček fotovoltaických panelů nepředstavují vady na FVE.

 

Obecná pravidla reklamace a uplatnění nároků z vad Díla:

 1. Objednatel je povinen u Zhotovitele písemně reklamovat vady FVE, které nebylo možné zjistit při převzetí FVE, a to bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich zjištění, nejpozději však do skončení reklamační doby, která činí 24 měsíců od data výměny elektroměru za 4Q elektroměr. Pokud je na některé komponenty poskytnuta delší záruka než 24 měsíců, je Objednatel oprávněn uplatňovat u Zhotovitele tyto záruky dle záručních lhůt jednotlivých výrobců. Objednatel je povinen vady Díla reklamovat prostřednictvím formuláře, který je zveřejněný na webových stránkách Zhotovitele www.transference.cz.

                  V rámci Reklamace Objednatel sdělí:

 1. a) číslo Smlouvy;
 2. b) místo instalace FVE;
 3. c) svoje kontaktní údaje, jméno, příjmení, telefon a emailovou adresu;
 4. d) detailní popis vady a její projevy včetně doplnění o fotografie, pokud je možné reklamovanou vadu zachytit pomocí fotografie.
 5. V případě náhradní dodávky anebo výměny vadné části FVE za bezvadné je Objednatel povinen vrátit reklamované části FVE Zhotoviteli zásadně ve stavu a množství, v jakém je převzal od Zhotovitele s přihlédnutím k jejich běžnému opotřebení.

 

Uplatnění nároků z vad FVE Objednatelem po předání FVE nebo v záruční době:

 1. V případě oprávněné reklamace je Objednatel oprávněn uplatňovat následující nároky:
 2. a) bezplatné odstranění vady FVE, která je odstranitelná: pokud Objednatel nemůže FVE řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, má Objednatel právo na dodání nové součásti FVE, která vykazuje vady, opakovaným výskytem vady se pro účely tohoto ustanovení rozumí alespoň trojnásobný výskyt;
 3. b) přiměřenou slevu z ceny Díla v případě nepodstatné neodstranitelné vady;
 4. c) právo na odstoupení od smlouvy v případě podstatné neodstranitelné vady: v případě, že by Zhotovitel neodstranil skutečně existující vadu Díla, která byla včas a řádně uplatněna, do 3 měsíců od písemného nahlášení takové vady Objednatelem nebo se jedná o podstatnou a zároveň neodstranitelnou vadu Díla, může Objednatel požadovat slevu z ceny Díla v přiměřené výši, případně od Smlouvy odstoupit.
 5. Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu FVE také prostřednictvím náhradního řešení, a to i za použití jiných druhů komponentů FVE tak, aby mělo Dílo minimálně vlastnosti deklarované nabídkou Zhotovitele. Náhrada vadných komponentů za výkonnější nebo za komponenty od jiných výrobců se stejnými parametry není považována za vadu Díla.
 6. Týká-li se vada jen oddělitelné součásti FVE, může Objednatel požadovat jen výměnu této součásti.
 7. Objednatel není oprávněn ve smyslu ust. § 2615 odst. 2 Občanského zákoníku požadovat provedení náhradního Díla, neboť vzhledem k jeho povaze jej nelze odevzdat (vrátit) Zhotoviteli.
 8. Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů stanovisko k reklamaci a jejímu vyřízení a sepíše ve smyslu ust. § 2173 občanského zákoníku protokol (dále také jen „Reklamační protokol“) obsahující alespoň následující:
 9. a) datum uplatnění reklamace (datum přijetí vytčení vad);
 10. b) důvody reklamace;
 11. c) způsob vyřízení reklamace požadovaný Objednatelem;
 12. d) výsledek prohlídky reklamovaného Díla anebo jeho části Zhotovitelem nebo jeho smluvním partnerem;
 13. e) zdůvodnění oprávněnosti a způsob jejího vyřízení, nebo zdůvodnění zamítnutí reklamace.
 14. V odůvodněných případech je Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli sjednání delší lhůty pro vyřízení reklamace, než která je stanovena výše a takovou žádost Objednateli odůvodnit (zejména se jedná o prodloužení z důvodu řádnosti provedení technologických procesů nebo klimatických podmínek pro provádění prací).
 15. Zhotovitel je povinen zaslat Reklamační protokol Objednateli na emailovou adresu Objednatele anebo v písemné podobě na adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn požadovat zaslání písemného vyhotovení Reklamačního protokolu na jeho adresu uvedenou v oznámení reklamovaných vad.
 16. V závislosti na posouzení reklamace ze strany Zhotovitele může být se souhlasem Objednatele dohodnut i jiný způsob vyřízení reklamace než ten, který výslovně zvolil (pokud je volba způsobu vyřízení reklamace na Objednateli).

Odpovědnost za škodu:

 1. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody způsobené Zhotovitelem, vadou Díla anebo porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy je limitována do výše 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých).
 2. Smluvní strany se dohodly, že se nenahrazuje škoda spočívající v ušlém zisku postižené Smluvní strany.
 3. Pokud při provádění díla dojde k poškození nebo zničení majetku Objednatele zaviněním Zhotovitele, nebo jeho části, je Zhotovitel povinen na své náklady toto opravit nebo uvést do původního stavu, a to nejpozději do data předání FVE objednateli.

 

 1. Odstoupení od Smlouvy

Obecné ustanovení:

 1. a) V případě, že na základě Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě, (i) není vydána Smlouva o připojení k Distribuční soustavě, nebo (ii) na základě výše uvedené žádosti je zjištěno, že kapacita Distribuční sítě není dostačující, je Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě, že dojde k odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce a), jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily s výjimkou uvedenou v následující větě, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. Objednatel bere na vědomí, že Zhotoviteli v souvislosti se zpracováním a podáním Žádosti o připojení zdroje k Distribuční soustavě vznikly náklady ve výši 19.800,00 Kč bez DPH a Zhotovitel má vůči Objednateli nárok na jejich úhradu, s tím, že o tuto částku budou poníženy případné finanční prostředky, které by Zhotovitel měl vrátit Objednateli dle předchozí věty.
 2. b) Každá Smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení Smluvních povinností druhou Smluvní stranou, a to písemnou formou.
 3. c) V případě podstatného porušení Smlouvy kteroukoli smluvní stranou a odstoupení od Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny vrátit vše, co si v souvislosti se Smlouvou plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů od zániku Smlouvy. V případě poskytnutí plnění Zhotovitele, které již nejde pro svou povahu vrátit, Objednatel zaplatí Zhotoviteli za toto plnění poměrnou část Ceny za Dílo. Tato poměrná část Ceny za Dílo bude odpovídat použitému materiálu a vykonaným pracím.

 

Podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem:

Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje:

 1. a) prodlení se zahájením zhotovení Díla delší než 30 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 2. b) prodlení s dokončením Díla delší než 45 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 3. c) prodlení s odstraněním odstranitelných vad FVE delší než 60 kalendářních dnů z důvodů výlučně na straně Zhotovitele;
 4. d) FVE má neodstranitelnou podstatnou vadu bránící účelu užívání.

 

V případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem není Objednatel oprávněn nárokovat si jakoukoli náhradu škody.

 

Podstatné porušení Smlouvy Objednatelem:

Za podstatné porušení Smlouvy Objednatelem se považuje, zejména:

 1. a) prodlení s úhradou peněžitých závazků delší než 15 kalendářních dnů;
 2. b) prodlení s poskytnutím součinnosti delší než 15 kalendářních dnů;
 3. c) prodlení s předáním Místa plnění delší než 15 kalendářních dnů;

 

V případě podstatného porušení smlouvy Objednatelem je Zhotovitel oprávněn nárokovat si přiměřenou náhradu škody.

 

Smlouva o dílo může být ukončena na základě vzájemné dohody, v takovém případě jsou obě Smluvní strany oprávněny požadovat úhradu vzniklých nákladů.

 

XII. Sankce

 1. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy před termínem provedení Díla uvedeného v příloze č. 1 (Nabídka Zhotovitele) Smlouvy jakýmkoliv způsobem a zároveň Zhotovitel zpracoval Projektovou dokumentaci nebo geometrické rozmístění fotovoltaických panelů nebo podal Žádost o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši maximálně 10% z Celkové ceny Díla. Uvedená smluvní pokuta je splatná do 14 dní ode dne uplatnění práva Zhotovitele na její zaplacení. Tím není dotčeno právo Zhotovitele na náhradu škody.

 

 • Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení, GDPR
 •  
 • A/ Poučení Zhotovitele jako správce osobních údajů Objednatele o jejich zpracování – Informace o zpracování osobních údajů
 1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn sdělovat Zhotoviteli při vyplňování Smlouvy kontaktní údaje dalších fyzických osob ve Smlouvě uvedených stejně jako tyto údaje sdělovat Zhotoviteli v souvislosti se Smlouvou.
 2. Zhotovitel užívá identifikačních a kontaktních údajů fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s Objednatelem a vedení seznamu zákazníků Zhotovitele.
 3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje Objednatele manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob poskytujících Zhotoviteli služby umožňující provádění Dodávek a/nebo poskytování Služeb (zejména je zpracování prováděno osobami spolupracujícími se Zhotovitelem na Službách a Dodávkách). Tyto údaje nejsou zpřístupňovány ani poskytovány nezainteresovaným třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Zhotovitele. Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
 4. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se Zhotovitelem uzavřely Smlouvu a to titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 5. Toto poučení vyhotovil Zhotovitel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinností informovat Objednatele o okolnostech zpracování v rámci plnění smluvních povinností, případně propagace Zhotovitele ve smyslu čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále také jen „GDPR“).
 6. Zhotovitel zpracovává Osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a dále pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména emailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se Zhotovitele, Služeb nebo Dodávek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty Zákazníků.
 7. Osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností z výše uvedených dob skončí později.
 8. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslu tohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.
 9. Právo na výmaz svých Osobních údajů – Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud: (i) tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, nebo (ii) Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, nebo (iii) Objednatel vznesl námitky proti zpracování Osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování, nebo (iv) údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti Zhotovitele, nebo (v) Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
 10. Objednatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho Osobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).

11.Objednatel souhlasí s pořízením fotografie nemovitosti se zrealizovanou FVE pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti, využívat k reklamním účelům a prezentacím.

 

B/ Zpracování osobních údajů Zpracovatelem

 1. Zhotovitel zpracovává osobní údaje samostatně i pro účely servisních a revizních služeb předává osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, parametry a adresa umístění Díla, zpracovateli společnosti Transference Century s.r.o IČO: 07676204, se sídlem Moravská 1622/36, Staré Město, 120 00 Praha 1 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 305275 (dále také jen „Zpracovatel“), která zajišťuje monitorování stavu fotovoltaické elektrárny. Zpracovatel je povinen při zpracování osobních údajů postupovat podle pokynů Zhotovitele a v souladu s nařízením GDPR a souvisejícími právními předpisy.

 

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. V otázkách neupravených Smlouvou a těmito Podmínkami se práva a povinnosti mezi Smluvními stranami vycházející ze Smlouvy řídí výlučně podle právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném a účinném znění.
 2. K rozhodování sporů jsou příslušné výlučně soudy, případně jiné orgány určené zákonem, v České republice.
 3. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo těchto Podmínek bude nebo stane se neplatné či neúčinné, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto Podmínek.
 4. Tyto Podmínky byly vydány a nabývají účinnosti dne 01.01.2023.
  •  

 

 

cs_CZCzech